Κεφαλή-Τράχηλος

  • Βραχύς χαλινός γλώσσας

  • Βραγχιακές κύστεις

  • Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου

Δέρμα-ΥΠοδόριο

Ουροποιητικό

  • Στένωση πυελοουρητικής συμβολής

  • Στένωση κυστεουρητικής συμβολής-μεγαουρητήρας

  • Κυστεοουρητική παλινδρόμηση

Γαστρεντερικό